Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2018

kbowosl
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
kbowosl
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol vialovesweets lovesweets

July 22 2018

kbowosl
kbowosl
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viawhatkatefeel whatkatefeel
kbowosl
7022 234f 500

July 21 2018

kbowosl
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato vialovesweets lovesweets
kbowosl
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
kbowosl
8496 01d5 500
Reposted fromlaluna laluna vialovesweets lovesweets
kbowosl
7865 ac8b 500
Reposted fromwhatkatefeel whatkatefeel vialovesweets lovesweets
kbowosl
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets

July 15 2018

kbowosl
2101 f768 500
Reposted from2017 2017 viadefinition-of-sex definition-of-sex
kbowosl
kbowosl
Niech ten rok się już skończy, był okropny. Tyle łez wylanych z tęsknoty. 
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasilkdreams silkdreams
kbowosl
1312 7250
Reposted fromnezavisan nezavisan viaolivierk olivierk
kbowosl
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolivierk olivierk
kbowosl
9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viaolivierk olivierk
kbowosl
kbowosl
0113 3db2 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viawhatkatefeel whatkatefeel
kbowosl
8257 ee86
Reposted fromgplyr gplyr viawhatkatefeel whatkatefeel
kbowosl
4364 4281 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhatkatefeel whatkatefeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl